1/13
  • Diolch am eich ymholiad diweddar i Ysgol Cilgerran Nodwch fod yr ysgol ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwyliau Chwefror. Os ydych chi’n cysylltu â’r ysgol er mwyn gwneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, neu unrhyw beth yn ymwneud â diogelwch data, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro os gwelwch yn dda, dataprotection@pembrokeshire.gov.uk, a byddent yn rhoi cymorth i chi gyda’ch ymholiad.

CROESO I YSGOL CILGERRAN

Ysgol Gynradd Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru yw ein hysgol ni. Saif ar lecyn hyfryd yng nghanol y pentref, dafliad carreg o Eglwys San Llawddog. Adeiladwyd yr Ysgol yn 1845 ac fe ychwanegwyd adeilad arall yn 1950 lle dysgwyd y Babanod. Ad-drefnwyd addysg gynradd yn yr ardal ac fe adeiladwyd darn newydd i’r ysgol yn y flwyddyn 2000. Yn ystod tymor y Pasg 2006 codwyd adeilad newydd sy’n gartref arbennig i’r Uned Dderbyn, Blynyddoedd Cynnar.

 

Derbynnir y plant i’r Ysgol ar ddechrau’r tymor sy’n dilyn eu trydydd penblwydd ac maent yn gadael i fynychu Ysgol Uwchradd yn y mis Medi sydd yn dilyn eu hunfed penblwydd ar ddeg.

 

Ymrwymwn fod pob aelod o’n teulu yn derbyn addysg o’r radd flaenaf mewn awyrgylch cartrefol, diogel a Christnogol. Anogir pob aelod i gyrraedd ei lawn botensial trwy ddarparu cyfleoedd heriol, ymestynnol fel y gall gyfrannu’n llawn ac yn hyderus ddwyieithog yn y gymdeithas. Ein nod yw meithrin dinasyddion sy’n meddu ar hunan ddisgybliaeth, ymroddiad, parch a balchder at ein hiaith a’n hetifeddiaeth.

Gyda'n gilydd cerddwn law yn llaw.

Mae gan yr ysgol gyllideb PDG o £10,350 ac fe'i ddefnyddir i ariannir staff cynorthwyol mewn dosbarthiadau. 

CYSYLLTWCH
GOHEBIAETH

Ysgol Wirfoddol Rheoledig Cilgerran

Cilgerran

Aberteifi

SA43 2SB

 

01239 614226

 

head.cilgerran@pembrokeshire.gov.uk

CYSYLLTIADAU ALLANOL
DYDDIADAU PWYSIG