Polisi Iaith yr Ysgol

 

Mae’r Ysgol yn gweithredu’n unol a Pholisi Iaith Awdurdod Addysg Sir Benfro.

 

Nôd y polisi hwn yw addysgu’r plant i fod yn gwbl ddwyieithog wrth ddefnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg erbyn gadael yr Ysgol Gynradd, er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Mae’r ddarpariaeth a wneir yn yr Ysgol yn sicrhau fod pob plentyn yn medru cyfarthrebu yn hyderus yn y ddwy iaith a’u bod yn ymwybodol o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.

 

Y Gymraeg fydd prif gyfrwng bywyd a gwaith yr Ysgol. Yn nosbarthiadau cynnar yr Ysgol trwythir y plant yn Gymraeg er mwyn sicrhau meistrolaeth o’r iaith yn gynnar. Cyflwynir Saesneg fel pwnc yn y tymor cyntaf ym Mlwyddyn 3. Dysgir Mathemateg a Gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Cymraeg yng Nghyfnod Allweddol 2.

 

Mae nifer o fanteision i fod yn ddwyieithog :-

 

· Yn gyntaf, lleolir yr Ysgol mewn ardal lle mae’r iaith Gymraeg yn cael ei siarad a’i defnyddio’n eang. Mae’n bwysig felly i sicrhau bod disgyblion yr Ysgol yn datblygu i allu denyddio’r ddwy iaith yn hyderus a rhygl, fel eu bod yn gallu dewis cymryd rhan llawn ymhob agwedd o fywyd yr ardal.

 

· Bydd rhai o’n disgyblion yn symud ymlaen i ddysgu ieithoedd eraill yn y dyfodol, ac mae gwaith ymchwil yn dangos bod plant sy’n medru siarad dwy iaith yn barod yn dysgu ieithoedd eraill yn gynt na phlant sy’n siarad ond un iaith.

 

· Hefyd, yn y tymor hir, mae’r gallu i ddefnyddio’r ddwy iaith yn fantais bwysig mewn byd gwaith yng Nghymru. Mae parhau i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r ddwy iaith felly yn sicrhau bod cyfleoedd ehangach i gael gwaith yn lleol, o fewn Cymru ac yn rhyngwladol.

 

Bydd hwyrddyfodiaid i’r ysgol yn cael eu hannog i fynychu’r Ganolfan Iaith yn Ysgol y Preseli am ddeuddydd yr wythnos er mwyn eu galluogi i integreiddio yn llawn i waith a bywyd yr ysgol.