Polisi Amddiffyn Plant

 

Polisi Diogelu Plant

Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb i sicrhau lles pob disgybl ac felly mae gennym bolisi a chanllawiau diogelu plant. Efallai bydd yn ofynnol i ni i gyfeirio plentyn i’r asiantaethau statudol lles plant os credwn fod y plentyn neu blant eraill mewn perygl. Fe wnawn ymdrechu i weithio gyda rhieni/goruchwylwyr ynglŷn â lles eu plentyn gan fod yn ddiduedd os yw eu plentyn ar fin neu wedi eu cyfeirio.

 

Byddai unrhyw gyfeiriad a wneir er lles y plentyn ac fe fyddai’r ysgol yn sicrhau bod rhieni/goruchwylwyr yn cael eu hysbysu am ddatblygiad lles ac addysg y plentyn.

 

Mae copi o'r polisi ar gael yn yr ysgol.

 

Polisi Atal Bwlio

Bwlio yw’r awydd bwriadol ac ymwybodol i niweidio, bygwth neu godi ofn ar rywun drwy air neu weithred. Mae gan yr ysgol bolisi clir ar gyfer delio ag unrhyw achos o fwlio. Os oes gofid ar rieni am y mater hwn fe'u hanogir i drafod materion yn gyfrinachol gyda'r pennaeth.

 

Mae copi o’r polisi ar gael yn yr ysgol.